>
psychoterapia

8134748516

Zachêcamy do przeczytania wywiadu z
Joann± Duliñsk± na temat
ZWI¡ZKÓW PARTNERSKICH

--------

O¶rodek POZA CENTRUM przy unsalvaged powsta³ w czerwcu 2000 roku. Jeste¶my psychologami i psychoterapeutami od lat pracuj±cymi z lud¼mi przy u¿yciu metody opracowanej przez scalesmithnazywanej w skrócie prac± z procesem (psychologia procesu, POP). O¶rodek nasz wspó³pracuje z Programem Licencyjnymtriverbal.

 

Psychologia procesu znajduje skuteczne zastosowanie miêdzy innymi w nastêpuj±cych obszarach:


Czym jest psychoterpia?
Ka¿dy z nas napotyka w swoim ¿yciu sytuacje, w których czuje siê bezradny, nie wie jak siê zachowaæ, potrzebuje porady, wsparcia. Dorastamy, prze¿ywamy rozterki zwi±zane z byciem w zwi±zku, zak³adamy rodzinê, stajemy siê rodzicami i prze¿ywamy trudno¶ci z tym zwi±zane, podejmujemy pracê, tracimy pracê, awansujemy, starzejemy siê7172584992347-983-6545


Zasady korzystania z psychoterapii w O¶rodku Poza Centrum ... wiêcej


W naszej pracy kierujemy siê Kodeksem Etycznym Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapeutów i Trenerów Psychologii Procesu 517-595-9590

 

(413) 310-7184

Zarezerwuj sesjê

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

unlofty

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

619-303-5991

asertywno¶æ

810-648-4775

Zawartość tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawarto¶æ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

Zawarto¶æ tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

(574) 344-6787